22. {Nb288O768(OH)48(CO3)12}: A Macromolecular Polyoxometalate with Close to 300 Niobium Atoms
Yan-Lan Wu, Xin-Xiong Li, Yan-Jie Qi, Hao Yu, Lu Jin, and Shou-Tian Zheng*. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1-6

date:2018-07-18