15. Construction of Four Indium-Based Heterometallic Metal– Organic Frameworks Containing Intersecting Indium–Organic Helical Chains and Different Divalent-Metal-Ion Linkers
Chu-Chu Deng, Xin-Xiong Li,* Yan-Jie Qi, Xiang Ma, Shou-Tian Zheng, and Qing-Xin Zeng*. Eur. J. Inorg. Chem. 2017, 4919–4924

date:2018-07-16