20. Incorporating cuprous-halide clusters and lanthanide clusters to construct Heterometallic cluster organic frameworks with luminescence and gas adsorption properties
Jin-Hua Liu, Ya-Nan Gu, Yi Chen, Yan-Jie Qi, Xin-Xiong Li * and Shou-Tian Zheng*.CrystEngComm. 2018, 20, 738–745

date:2018-07-18