10. A rare polyoxometalate based on mixed niobium-based polyoxoanions [GeNb18O54]14− and [Nb3W3O19]5−
Bing-Xin Liu ,Zhen-Wen Cai , Tao Yang , Xin-Xiong Li ,Guo-Yu Yang* , Shou-Tian Zheng*. Inorg. Chem. Commun. 2017. 78. 56–60

更新时间:2017-04-24