13. Syntheses and structures of the first two tetra-scandium substituted polyoxometalates
Zhen-Wen Cai , Bing-Xin Liu , Tao Yang , Xin-Xiong Li , Shou-Tian Zheng*. Inorg. Chem. Commun. 2017. 80. 1–5

更新时间:2017-04-24