7. Construction of High-Nuclearity Manganese-Cluster−Organic Frameworks by Using a Tripodal Alcohol Ligand
Xiang Ma, Dan Zhao, Li-Fen Lin, Shao-Jie Qin, Wen-Xu Zheng, Yan-Jie Qi, Xin-Xiong Li*, Shou-Tian Zheng. Inorg. Chem. 2016, 55, 11311−11315.

更新时间:2017-03-31