4. A lanthanide complex for metal encapsulations and anion exchanges
Yan-Qiong Sun, Fang Wan, Xin-Xiong Li, Jian Lin, Tao Wu, Shou-Tian Zheng* and Xianhui Bu*. ChemComm. 2016, 52, 10125-10128.

更新时间:2017-03-31