3. Three-dimensional metal-organic framework based on pentanuclear manganese clusters as building blocks
Xin-Xiong Li, Kun-Yu Wei, Ting-Ting Zhuang, Wei Xi, Jing-Yu Chen, Rong-Tao Zhang and Shou-Tian Zheng*. Journal of Coordination Chemistry. 2016, 1792-1801

更新时间:2017-03-28