1. A polyoxometalate–organic supramolecular nanotube with high chemical stability and proton-conducting properties
Gao-Juan Cao, Jing-Dong Liu, Ting-Ting Zhuang, Xiu-Hong Cai and Shou-Tian Zheng*. ChemComm. 2015, 51, 2048-2051.
PDF